Tag Archive: Pluralisme


Sumber : http://ulamasedunia.org/2016/10/11/pengistilahan-liberalisme-dan-pluralisme/

Ramai minta respon saya mengenai definisi liberalisme dan pluralisme yang dibuat oleh pro-SIS (Sister in Islam) dan pro-JIL (Jaringan Islam Liberal). Sebenarnya, saya tidak mahu mengendahkan definisi-definisi sedemikian kerana:

1. Bahasa kegunaan setiap orang sangat bergantung kepada definisinya sendiri iaitu bergantung kepada tempat dan bidang. Sesuatu definisi ada berkaitan dengan bahasa dan ada berkaitan dengan bidang tertentu. Justeru, kalaulah fatwa mengeluarkan istilah, hendaklah definisi merujuk kepada fatwa.

2. Sesuatu yang dipelajari dalam dunia akademik, pandangan atau idea hendaklah merujuk kepada penulisan terdahulu. Jikalau seseorang dapat menghasilkan pandangan baru, hendaklah dikemukakan bukti yang merujuk kepada pandangan terdahulu. Pro-SIS dan Pro-JIL hanya menanggapi idea tanpa merujuk dan menganalisis pandangan-pandangan terdahulu.

3. Bukan semua idea hanya wujud dalam tulisan, bahkan penggunaan istilah merujuk kepada pengalaman. Seperti definisi mengenai durian, tidak perlu merujuk kepada buku. Pengalaman diri telah mengenali durian sebelum dapat istilah dalam kamus-kamus bahasa dikemukakan. Namun, pengalaman sedemikian hendaklah dibuktikan agar dapat difahami orang lain.

4. Orientalis, sekularis dan liberalis sememangnya menyukai permainan bahasa. Meletak lebel-lebel tertentu sehingga masyarakat hanya bercakaran pada bahasa bukan inti perbincangan. Pro-SIS dan Pro-JIL berbalah mengenai istilah liberal dan pluralisme sehingga melupakan kesalahan dan kesesatan yang SIS dan JIL lakukan.

Oleh demikian, rujuklah definisi fatwa kepada badan fatwa tersebut. Hendaklah bertanya dan meminta pandangan dari mereka. Janganlah mendabik dada dan terpersona dengan kedudukan diri sehingga sanggup menuding kepada ilmuan yang tentu mahir dalam bidangnya.

Dr. Muhammad Atiullah bin Othman

—-

Istilah “Liberalisme” dan “Pluralisme” Menurut JAKIM

Dahulu, beberapa MP Pakatan Rakyat melakukan tindakan yang boleh dianggap jahil dan tiada sensitiviti dengan mempertikaikan istilah liberalisme dan pluralisme yang digunakan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (Jakim) dan lebih khusus kepada Majlis Agama Islam. Oleh demikian, definisi yang jelas sangat diperlukan.

Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM 2009: 15-17) telah mewartakan pengharaman pemikiran liberal melalui Muzakarah Kali Ke-74 pada 25-27 Julai 2006 memutuskan bahawa gerakan pemikiran liberal mengandungi fahaman-fahaman yang didapati menyeleweng dari aspe akidah dan syariah.

Pluralisme yang dimaksudkan oleh JAKIM adalah “menjadi pegangan utama dalam aliran pemikiran liberal. Pluralisme agama berpendirian bahawa setiap agama mempunyai konsep, persepsi dan respon yang tersendiri terhadap Realiti Yang Agung (ultimate reality). Semua agama adalah sama tarafnya merujuk kepada Realiti Yang Agung”.

Manakala liberalisme yang dimaksudkan JAKIM adalah meliputi fahaman-fahaman dari aspek akidah dan syariah. Dari aspek akidah, faktor penyelewengan adalah berpegang kepada konsep pluralisme, akal manusia merupakan wahyu dan meragui ketulenan al-Qur’an. Manakala dari aspek syariah, faktor penyelewengan adalah mempersoalkan metodologi pentafsiran al-Qur’an dan al-Hadith, menggesa tafsiran baru, mempertikaikan kriteria dan akhlak kenabian, sikap terhadap ilmu-ilmu Islam dan sikap terhadap hukum.

Berikut adalah salinan memperincikan fatwa tersebut:

i. Gerakan pemikiran liberal mengandungi fahaman-fahaman yang
didapati menyeleweng dari aspek akidah dan syariah seperti berikut:

Aspek Akidah

a. Berpegang Kepada Konsep Pluralisme
Konsep pluralisme adalah menjadi pegangan utama dalam aliran pluralisme adalah menjadi pegangan utama dalam aliran pemikiran liberal. Pluralisme agama berpendirian bahawa setiap agama mempunyai konsep, persepsi dan respon yang tersendiri terhadap Realiti Yang Agung (ultimate reality). Semua agama adalah sama tarafnya merujuk kepada Realiti Yang Agung.

b. Akal Manusia Adalah Wahyu
Aliran ini membahagi wahyu kepada dua kategori iaitu wahyu yang bertulis danwahyuyang tidak bertulis.Wahyubertulis adalah al-Quran dan ia adalah teks semata-mata. Wahyu tidak bertulis adalah akal manusia dan akallah yang sebenarnya menghidupkan teks al-Quran berdasarkan tujuan, konteks suasana zaman.

c. Meragui Ketulenan Al-Quran
Aliran pemikiran ini mendakwa al-Quran diresapi dengan budaya Arab kerana orang Arab menjadi pemilik bahasa itu, tambahan pula katanya Nabi Muhammad S. A. W. yang menjadi pembawa risalah juga terdiri dari orang Arab. Mereka menyatakan bahawa kesahihan risalah tersebut tidak ada lagi kerana sebenarnya yang ada hanyalah message budaya Arab.

Aspek Syariah

a. Mempersoalkan Metodologi Pentafsiran Al-Qur’an Dan Al-
Hadith

Aliran pemikiran ini mempersoalkan cara atau metodologi pentafsiran al-Quran yang digunapakai kini. Dengan slogan “membuka dan membebaskan tafsiran al-Quran”, aliran pemikiran ini menggunakan pendekatan takwilan sendiri terhadap beberapa ajaran al-Quran yang jauh berbeza dengan pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Contohnya, mereka mendakwa syurga dan neraka tidak wujud melainkan kesan psikologi kegembiraan dan kesedihan manusia. Hari akhirat ditafsirkan sebagai tidak wujud melainkan satu fasa untuk manusia mencapai satu tingkatan kepada tingkatan yang lebih matang dan sempurna.

b. Menggesa Tafsiran Baru Konsep Ibadat

Aliran pemikiran ini juga berpegang ‘membuka dan membebaskan’ tafsiran al-Quran, sebagai alasan untuk memajukan umat Islam dan menganjurkan agar teks-teks al-Quran menempuh proses dekonstraksi bagi membolehkan tafsiran-tafsiran baru dibuat.

c. Mempertikaikan Kriteria Dan Akhlak Kenabian

Aliran pemikiran ini secara sinis mengkritik sifat Nubuwwah yang dimiliki oleh Rasulullah s.a.w. dengan mengatakan ia tidak lain hanyalah sebagai kemampuan kepimpinan seorang manusia ke atas manusia lain (leadership value). Justeru sesiapapun boleh mempunyai sifat nubuwwah tersebut untuk memimpin manusia ke arah ciri-ciri yang baik. Malah mukjizat seperti peristiwa Isra’ dan Mikraj dianggap sebagai bahan cerita yang sengaja diperbesarkan (exageration) oleh pengikut baginda yang taksub sedangkan ia hanyalah sekadar mimpi yang tidak terjadi di alam realiti.

d. Sikap Terhadap Ilmu-Ilmu Islam

Ilmu-ilmu Islam seperti Usul al-tafsir, Usul al-Fiqh, Usul al- Hadith, al-Jarah wa al-Ta’dil dan sebagainya yang telah secara Ijma’ diterima sebagai metod dalam disiplin ilmu, telah dikritik oleh aliran pemikiran ini sebagai buatan manusia. Penentuan hukum yang telah qat’ie dan hukum yang tidak qat’ie menurut mereka perlu dinilai semula dalam usaha merealisasikan konsep membuka dan membebaskan Islam melalui tafsiran semula ajaran
Islam.

e. Sikap Terhadap Hukum

Aliran pemikiran liberal ini mempunyai kaedah yang tersendiri apabila merujuk kepada hukum-hukum Fiqh iaitu mengambil
tujuan hukum bukan bentuk hukum. Manakala implikasi kepada fatwa ini disebut “Aliran Pemikiran Liberal adalah ajaran sesat dan menyeleweng daripada Syariat Islam”.

Sumber:
Jabatan Kemajuan Islam (JAKIM). 2009. Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia. Kuala Lumpur: Visual Print Sdn. Bhd.
Sebarkan untuk manfaat umat Islam.

Dr. Muhammad Atiullah bin Othman

Sumber : Web JHEAINS

Asas akidah Islam terangkum dalam enam rukun Iman seperti berikut:

Pertama, percaya serta beriman kepada Allah, yang meliputi mengetahui Nama dan Sifat-sifat-Nya yang Mulia, mengenal tanda-tanda kewujudan dan kebesaran-Nya di alam ini.

Kedua, percaya serta beriman kepada para malaikat.

Ketiga, percaya serta beriman kepada Kitab-kitab yang diturunkan Allah seperti Zabur kepada Nabi Daud AS, Taurat kepada Nabi Musa AS, Injil kepada Nabi Isa AS dan al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Keempat, percaya serta beriman kepada para nabi dan rasul yang dipilih Allah untuk memimpin umat manusia ke arah kebenaran.

Kelima, Percaya serta beriman kepada hari akhirat yang meliputi peristiwa kebangkitan dari kubur, timbangan amal, balasan syurga dan neraka dan sebagainya.

Keenam, percaya serta beriman kepada Qada dan Qadar Allah yang mencipta dan mengatur perjalanan hidup di alam ini.

Kesemua enam rukun iman ini wajib diyakini sungguh-sungguh oleh setiap orang Islam yang mengakui bahawa tiada Tuhan selain Allah, dan mengakui bahawa Muhammad itu pesuruh Allah. Ini sejajar dengan firman Allah SWT:

Yang bermaksud: “Wahai orang-orang yang beriman! Tetapkanlah iman kamu kepada Allah dan RasulNya, dan kepada kitab al-Quran yang telah diturunkan kepada Rasul-Nya (Muhammad SAW) dan juga kepada kitab-kitab suci yang telah diturunkan dahulu daripada itu. Dan sesiapa yang kufur ingkar kepada Allah, dan malaikat-malaikat-Nya dan kitab-kitab-Nya, dan Rasul-rasul-Nya dan juga hari akhirat, maka sesungguhnya dia telah sesat dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya.” (S. An-Nisaa’: 136).

Justeru, rukun Iman menjadi ikatan setiap orang yang mengaku beriman dan Islam. Apabila salah satu rukun itu diingkari, maka iman seseorang itu dikira telah rosak.

Hakikatnya, Isu akidah teramat penting kerana ia adalah pembeza di antara seorang Islam dengan bukan Islam. Akidah Islam memimpin umat ke arah keredaan Illahi dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Kerana itu, umat Islam hari ini mesti menitiberatkan serta menekankan soal memperkukuhkan akidah.

Ia bagi memelihara kesucian akidah, kepercayaan, perkataan, dan perbuatan daripada kancah kesesatan dan kebatilan. Perkara ini perlu diberikan perhatian yang serius kerana ancaman terhadap akidah umat Islam tiada noktahnya.

Selain daripada tahyul, khurafat dan taksub dengan bomoh yang masih belum dapat dibasmi dalam masyarakat kita, kita juga dilanda dengan aliran fahaman liberalism dan pluralism yang boleh menggugat akidah umat Islam. Golongan yang berfahaman liberalism dan pluralism ini mendakwa semua agama adalah sama.

Dan, keyakinan yang dibina sedikit demi sedikit boleh menyebabkan umat Islam di negara ini terpengaruh dan secara tidak sedar mengiktiraf kebenaran agama lain selain agama Islam. Padahal, Islam adalah agama yang tertinggi martabatnya dan satu-satunya agama yang diredai di sisi Allah SWT.

Atas kebenaran itu, Islam dimaktubkan sebagai agama persekutuan dalam Perlembagaan Persekutuan, yang antara lain membawa implikasi ajaran Islam boleh dijadikan panduan dalam urusan pentadbiran masyarakat dan Negara. Sehubungan itu, selain perlu menangkis serangan gerakan kumpulan yang menyebarkan kefahaman liberalism dan pluralisme agama, kita juga perlu berusaha untuk mempertingkatkan keimanan dan kefahaman terhadap Islam.

Hanya keyakinan dan kepercayaan yang tinggi terhadap Islam dan Allah SWT sahaja dapat mempertahankan kesucian agama Islam yang maha lengkap dan sempurna. Dengan kata lain, amat perlu bagi kita semua untuk memastikan iman sentiasa terpahat kukuh dalam diri kita di samping melaksanakan amal ibadah dengan bersungguh-sungguh. Ini kerana, Iman merupakan roh bagi Islam dan amal ibadat itu merupakan jasad baginya. Dengan pelaksanaan ibadatlah akan terbina keutuhan diri dalaman, sekali gus melahirkan peribadi unggul.

Sumber : http://www.harakahdaily.net/index.php/kesatuan-fikrah/31897-menulenkan-semula-seruan-islam

AHMAD HAKIMI OTHMAN | 05 November 2014.

AKHIR-akhir ini, kita dikejutkan dengan fenomena pembaharuan nilai dalam agama. Umat Islam didatangkan dengan berbagai variasi isu-isu semasa dengan bertalu talu dan mengelirukan. Sama ada dari sudut pemikiran akidah, ekonomi ataupun politik.

Dalam politik, arus liberalisasi demokrasi dan modernisasi menyebabkan lahirnya pemikiran Liberalisme yang menumpukan kepada nilai hak manusia berbanding tanggungjawab manusia sebagai khalifah dan hamba kepada Sang Pencipta Alam.

Dalam sudut sosial, dibangkitkan isu kesamarataan dan masyarakat Plural sehingga menyebabkan penyamaan hak-hak agama dan Nilai Islam lantas melahirkan fahaman Pluralisme.

Kejahilan nilai agama juga menyebabkan sensitiviti agama dan adat umum dicabar bagi merealisasikan impian kesaksamaan menurut relatif moral dunia yang kadang kadang tidak selari dengan Islam. Namun, kalau ditinjau dari sudut sejarah perkembangan Islam, apakah ini tidak pernah berlaku?

Dakwah awal Nabi SAW, dakwah millah Ibrahim al-Haneef

Fasa dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah dapat kita fahami dengan wahyu-wahyu Quran yang diturunkan di era Makkiyah. Malah, uslub Nabi SAW ketika di Mekah penuh dengan tata tertib dalam masyarakat yang sudah jauh jatuh dalam lembah jahiliyyah dan kesesatan beragama.

Quraisy mengenali ajaran Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS, malah syiar-syiar agama Ibrahim terus dikekalkan seperti ibadah haji. Namun begitu syiar-syiar itu telah diinovasi mengikut nilaian mereka yang telah berubah mengikut zaman.

Apabila berdakwah tentang keaslian agama, Quran merekodkan Arahan Allah kepada Nabi Muhammad SAW dengan agama Nabi Ibrahim kepada bangsa Quraisy dan juga ahli kitab.

Firman Allah dalam ali-Imran ayat 94-95 maksudnya:

(Jika tidak) maka sesiapa yang mereka-reka kata-kata dusta terhadap Allah sesudah yang demikian itu, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. (94) Katakanlah (wahai Muhammad): Benarlah (apa yang difirmankan oleh) Allah, maka ikutilah kamu akan agama Nabi Ibrahim yang ikhlas (berdasarkan Tauhid) dan bukanlah dia dari orang-orang musyrik. (95)

Daripada wahyu Quran ini, uslub dakwah awal Nabi Muhammad SAW ialah untuk kembali mengenangkan bahawa Islam yang sebenar ialah Islam sama dibawa oleh Nabi Ibrahim AS yang Haneef (suci murni). Nilai sebenar Islam mesti diingatkan kembali dengan seruan yang asal yang dibawa oleh Nabi Ibrahim AS untuk tidak menyekutukan Allah dan berserah segalanya kepada Allah SWT.

Namun begitu, Quraisy dan ahli kitab bertindak sebaliknya. Mereka telah menukar agama mereka dengan nilai duniawi yang selaras dengan nafsu dan cara hidup yang mereka pilih. Mereka merasakan memilih cara sebenar Islam menyusahkan dalam muamalat harian mereka dan cara sosio politik yang telah sebati dalam hidup mereka.

Seruan nilai dalam arus semasa

Yang berlaku dalam urusan agama hari ini telah dicemari dengan banyak doktrin sekular yang telah diperbaharui. Pengamal sekular mutaakhir ini tidak lagi menyeru kepada pemisahan politik dan agama, tetapi menyeru untuk menyamakan nilai agama dengan nilai duniawi yang dikongsi oleh kebanyakan manusia faham.

Nilai-nilai politik disebut dengan Good Governance (tadbir urus baik) tanpa mengira ia mengikut asas Islam atau materialisme duniawi. Nilai-nilai sosial pula dinilai dengan hak-hak asasi manusia sehingga menenggelamkan tanggungjawab insan terhadap pencipta yang menatijahkan berkelakuan baik sesama makhluk.

Tindakan-tindakan menekankan nilai yang sama ini akhirnya menyebabkan syiar akidah Islam semakin longgar pada akhir zaman. Keadaan ini seumpama yang telah berlaku pada zaman awal kebangkitan Nabi Muhammad SAW sebagai nabi akhir zaman.

Masyarakat Quraisy tenggelam dalam mengejar keuntungan perdagangan, akhirnya telah melupakan ikatan asas agama yang dibawa Nabi Ibrahim AS. Akhirnya keadilan dan kesaksamaan sosial ketika itu difaham atas dasar kebendaan dan moral semata-mata seperti mana yang direkodkan dalam sejarah terjadinya Hilful Fudul ketika Nabi Muhammad SAW berumur belasan tahun sebelum Baginda dilantik menjadi Rasul akhir zaman.

Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah agama dan cara hidup yang sempurna. Malah, al-Quran sebagai panduan telah dijamin sendiri oleh Allah sebagai panduan yang akan kekal sehingga akhir zaman. Tata cara hidup dan panduan menjalani kehidupan dihamparkan dengan secara sempurna tanpa perlu memikirkan inovasi lain dalam kehidupan beragama. Malah, cara berdakwah juga turut ditunjukkan oleh peribadi Nabi Muhammad SAW.

Menulenkan semula seruan Islam

AKhirnya, penting untuk kita sedar pada akhir zaman ini untuk terus kembali kepada cara yang pernah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW yang menjadi qudwah umat Islam dalam kehidupan beragama. Usah terikut-ikut dengan seruan yang telah bercampur dengan doktrin barat yang telah memisahkan manusia supaya kembali kepada panduan agama dalam menjalani kehidupan seharian.

Contoh seruan Nabi menyeru kepada agama Ibrahim yang Haneef perlu dicontohi pada akhir zaman ini dengan menyeru secara berterusan untuk terus kembali kepada perkara asas dalam Quran dan Sunnah yang menjadi sumber kehidupan beragama umat Islam.

HARAKAHDAILY 5/11/2014

%d bloggers like this: