Tarikh : 22-27 November 2014

Lokasi : Masjid Bandaraya Kota Kinabalu Sabah

Karnival Hijrah MBR 2014 (1) Karnival Hijrah MBR 2014 (2) Karnival Hijrah MBR 2014 (3) Karnival Hijrah MBR 2014 (4) Karnival Hijrah MBR 2014 (5) Karnival Hijrah MBR 2014 (6) Karnival Hijrah MBR 2014 (7) Karnival Hijrah MBR 2014 (8) Karnival Hijrah MBR 2014 (9) Karnival Hijrah MBR 2014 (10) Karnival Hijrah MBR 2014 (11) Karnival Hijrah MBR 2014 (12)