Tarikh : 20 November 2016

Lokasi : Likas Square, Kota Kinabalu