Tarikh : 16 September 2016

Lokasi : Dataran Stadium Sultan Muhammad IV, Kota Bharu, Kelantan