Archive for 3 April 2015


Sumber : http://m.harakahdaily.net/index.php/presiden/34548-surat-terbuka-kepada-umat-islam-isu-hudud-yang-dikelirukan

ADA dalam kalangan umat Islam yang memberi alasan bagi menolak usul persendirian berkaitan undang-undang jenayah dengan menggunakan beberapa perkataan yang berkaitan hukum Islam. Antaranya menyebut perkataan-perkataan seperti ‘Siyasah Syari’yyah’, ‘Maqasid Syari’ah’, ‘Fiqh Aulawiyyat’, ‘Maslahah’ dan lain-lain.

Ketika membicarakan tajuk yang berat seperti ini, maka tentunya sangatlah tidak manis sekiranya kita menjadi laksana burung kakak tua yang pandai hanya menyebut kalimah yang diajar oleh tuannya, namun tetap berstatus binatang tanpa akal tanpa memahami hakikat atau tasawwur daripada perkataan yang diucap. Maka menjelaskan maknanya dengan ilmu yang bersumberkan al-Quran dan as-Sunnah adalah sangat penting.

‘Hudud’ adalah cabutan daripada salah satu daripada hukum jenayah yang banyak dan menyeluruh. Mungkin sengaja dijadikan hujah yang difikirkan bagi menolak syari’at. Mereka menganggap Hudud paling sesuai dijadikan sasaran kerana pandangan mereka paling ganas, tanpa mengetahui secara detail dan objektif. Tanpa menyedari pula betapa ganasnya undang-undang ciptaan manusia yang masih dibanggakan, seperti hukuman bunuh secara kuno: menjerut tali ke leher secara menggantung, begitu juga hukuman sebat sehingga menyeksa tanpa kesan mendidik masyarakat.

Penjelasan ini khusus bagi penganut Islam yang jahil tanpa dimaafkan, kerana beriman tanpa ilmu dan tidak berbudiman terhadap agama sendiri, serta tanpa peduli terhadap batas-batas iman dan kufur yang wajib diketahui dan dipelihara secara fardu ‘ain.

Dr Yusuf al-Qardawi dalam kitabnya تيسير الفقه للمسلم المعاصر [Memudahkan kefahaman (terhadap agama) kepada Muslim Semasa atau terkini] di halaman 102 menjelaskan:

Terdapat tiga madrasah (pandangan) apabila menghadapi masalah semasa:

1- Kalangan yang berpegang kepada nas juzi’i yang zahir secara jumud tanpa menterjemahkannya secara ijtihad melalui ilmu Siyasah Syariyyah, Usul dan Maqasid.

2- Kalangan yang menyalahggunakan Siyasah Syariyyah, Usul dan Maqasid sehingga membelakangi nas yang nyata.

3- Kalangan yang mengambil kira kedua-dua aspek yang penting dalam ilmu Islam.

Nas yang nyata adalah ilmu Allah yang difirmankan atau ucapan Rasul S.A.W. yang bersifat ma’sum. Adapun yang lain dari nas yang nyata adalah keizinan Allah bagi ruang ijtihad di kalangan para ulama bagi melaksanakan syariat Islam dengan bijak dan adil, bukannya meninggal syariat Allah dengan alasan sehingga boleh digantikan dengan undang-undang ciptaan manusia yang dianggap lebih baik.

1 – Siyasah Syari’yyah

Perkataan “siyasah” daripada bahasa Arab yang bermaksud mentadbir, mengurus dan memandu atau memimpin yang disebut terkini dengan perkataan politik atau pentadbiran atau panduan. Dicampur dengan perkataan Syara’ dengan maksud kaitannya dengan urusan pelaksanaan syariat mengikut jadual, pelaksanaan, dan pengurusan melaksanakan hukum Islam, bukannya meninggalkan hukum Islam untuk diganti dengan yang lain. (Sila lihat huraian secara khusus dalam kitab-kitab Ahkam Sultaniyyah karangan al-Mawardi dan Ghiath karangan Imam Haramain daripada Mazhab Syafei; al-Sair al-Kabir daripada Mazhab Hanafi; Siyasah Syariyyah Ibnu Taimiyyah dan Turuq Hukmiyyah Ibnu Qayyim daripada Mazhab Hambali dan Muqaddimah Ibnu Khaldun daripada Mazhab Maliki).

Tegasnya ialah melaksanakan syariat dengan betul, bukannya meninggalkan Syariat Allah dengan gantian hukum yang lain.

2 – Maqasid Syari’ah 

‘Maqasid’ bermakna tujuan-tujuan, maksudnya ialah tujuan pelaksanaan syariat. Objektifnya ialah cara mencapai matlamat membawa maslahat kebaikan kepada manusia secara umum dan khusus secara adil dan istiqamah dan menolak kemudaratan. Di sini pula ada tujuan yang telah ditetapkan oleh syarak dan ada juga yang tidak disebut di mana Allah memberi keizinan mengikut kemampuan akal dan ilmu manusia. (Kepada yang mampu berbahasa Arab sila rujuk kepada dua tokoh ilmu Maqasi: Al Syatibi: Al Muwafaqat: J:2, muka surat 391. Ibnu ‘Asyur: muka surat 19)

Contohnya, apabila khalifah Umar R.A. tidak memotong tangan pencuri pada tahun melesetnya ekonomi kerana berlakunya kemarau panjang, dan bukannya kerana meninggalkan hudud, tetapi disebabkan melihat keadaan desakan hidup apabila dibayar gaji yang tidak mencukupi, menjadikan seseorang itu melakukan jenayah secara terdesak. Maka kerana itu hukuman potong tangan adalah haram dilaksanakan, kerana Hadis Rasulullah S.A.W. : “Hukuman Hudud ditolak (kerana) adanya syubhat”.

Ditolak hukuman hudud ini pula bukan bermakna terlepas begitu sahaja. Tetapi hendaklah dipindahkan kepada hukuman takzir yang termasuk dalam ruang Syariat Islam. Hukuman hudud tidak boleh dijatuhkan kerana tidak memenuhi syarat yang mencapai adil dan mendidik masyarakat mengikut kemampuan. Mudarat daripada kemelesetan ekonomi yang menimpa penjenayah adalah lebih besar. Sebaliknya kalau pencuri itu seorang berpendapatan tinggi sudah tentu dihukumkan.

Maqasid Syari’ah tidak bermakna membatalkan penguatkusaan undang-undang Hudud. Maqasid Syari’ah dalam hal ini bermakna hukuman tidak boleh dijatuhkan kerana menafikan tindakan secara adil yang menjadi matlamat syariat. Kalau dijatuhkan hukuman juga, bermakna kita tidak melaksanakan syariat kerana tidak mencapai matlamatnya. Meninggalkan syariat secara total menghilangkan segala maqasidnya.

Contohnya juga ialah mengenai kalimah Allah dibenarkan penggunaannya pada asalnya oleh penganut bukan Islam walaupun salah mengikut penafsiran kita, tetapi apabila tujuan penggunaannya bagi mengelirukan penganut Islam yang jahil, maka pihak berkuasa berkenaan agama Islam berhak menghalangnya. Mengikut Qaedah الأمور بمقاصدها (semua perkara dilihat juga kepada tujuannya).

3 – Fiqh Aulawiyyat 

Bermaksud melihat keutamaan secara fiqh (faham mengikut panduan Syariat).
Contohnya Islam meletakkan perkara keperluan rukun hidup bagi manusia ialah memelihara (1) Aqidah agama, (2) Nyawa, (3) Akal, (4) Keturunan dan (5) Harta.

Contohnya tidak dijatuhkan hukuman hudud terhadap pencuri kerana lapar adalah kerana keutamaan memelihara nyawa hendaklah didahulukan daripada memelihara harta. Hukuman hudud ditangguh dalam keadaan perang kerana menghalang penjenayah melarikan diri kepada musuh, kerana keselamatan negara diutamakan. Bukan bermakna penjenayah dibebaskan, tetapi diturunkan kepada hukuman takzir.

Orang bukan Islam dikecualikan dahulu kerana berdakwah dalam konsep tiada paksaan dalam agama adalah lebih aulawiyyat.

Contohnya juga seperti pengambilan tanah untuk mendirikan hospital atau jalan raya adalah diizinkan kerana kepentingan umum hendaklah didahulukan daripada kepentingan individu atau segelintir, dan hendaklah diganti tanah itu secara yang adil pula.

“Aulawiyyat” itu pula hendaklah dalam ruang lingkup hukum syariat terlebih dahulu, bukannya bermakna meninggalkan hukum syariat.

Apabila segala syarat tidak ada bagi hukum Hudud dan Qisas maka hendaklah dipilih dalam ruang hukum takzir yang sangat luas.
Bukannya melarikan diri kepada hukum ciptaan Barat yang banyak kelemahannya. Perlu disedari bahawa di sana ada juga tidak yang sama dengan undang-undang yang sedia ada, perbezaannya tidak ada roh seperti syariat Islam. (Sila lihat Dr Yusuf Al Qardhawi dalam Siyasah Syariayyah halaman 284-297)

4 – Maslahah 

‘Maslahah’ dengan maksud tujuan membawa kebaikan. Sama ada mendapat faedah atau menolak kemudaratan.

Para ulama membahagikan maslahat itu kepada tiga kedudukan:

1- Maslahah Mu’atabarah

Ialah dalam perkara yang telah ditetap oleh Allah Yang Maha Mengetahui dan Rahmat terhadap makhluk-Nya. Maka ada yang diwajibkan dan ada pula yang diharamkan. Maka percayalah bahawa semua yang diwajibkan tetap membawa kebaikan dunia dan akhirat. Perkara yang diharamkan tetap mendatang mudarat kepada diri atau masyarakat. Contohnya ialah seperti wajibnya berpuasa kepada yang mampu dan haramnya arak dan judi. Ianya adalah ketetapan Allah SWT.

2- Maslahah Mulghah

Dalam perkara yang diharamkan kerana mudaratnya lebih besar atau manfaatnya tidak ada. Contohnya seorang yang mencuri atau merompak atau mengedar dadah dengan maslahat mengumpul duit untuk kebajikan atau nafkah keluarga. Maslahat ini dibatalkan kerana mudaratnya sangat besar sehingga menimbus segala kebaikannya.

3- Maslahah mursalah atau Masoleh mursalah

Dalam perkara yang didiamkan oleh al-Quran dan Hadis maka ruangnya adalah terlalu luas kepada manusia di sepanjang zaman.

Melaksanakan Syariat adalah maslahah yang telah ditetapkan oleh Allah Yang Maha Mengetahui dan Penyayang kepada makhluk-Nya.

Isu Enakmen Kanun Jenayah Syariat (KJS) Negeri Kelantan 

Isu undang-undang jenayah Syariat menjadi hangat sejak kedatangan penjajah apabila mereka menghapuskannya. Seterusnya menjadi hangat di kalangan umat Islam sendiri kerana kejahilan agama dan pendekatan, sehingga berlakunya isu kafir mengafir dalam masyarakat sendiri kerana kejahilan hukum dan kejahilan cara pendekatan berdakwah.

Apabila keadaan dapat diredakan, maka PAS mengambil langkah ke depan melalui kemenangannya di Kelantan, kemudiannya di Terengganu secara ilmu dan demokratik.

Langkah pertama ialah menubuhkan pasukan daripada parti dan kerajaan. Pasukan ini melibatkan Ketua Dewan Ulamak dan kalangan ahli Majlis Syura Ulama, Tun Saleh Abas (Mantan Ketua Hakim Negara), al-Marhum Prof Ahmad Ibrahim salah seorang pengasas UIA (mantan Ahli Jawatankuasa PAS Pusat tahun lima puluhan dari Singapura dan mantan Peguam Negara Singapura yang pertama), al-Marhum Dr Mahmud Saedon Awang Osman dari UIA dan Pakar Syariah Negara Brunei Darussalam, al-marhum Datuk Abdul Halim Muhammad mantan Penasihat Undang-undang Negeri Kelantan dan Exco kerajaan negeri, dan Datuk Daud Mohamad Kadi Besar Negeri Kelantan.

Sebelum enakmen ini dibawa kepada Dun Negeri Kelantan, ianya terlebih dahulu dibentangkan kepada umum di berbagai forum, seminar dan dialog. Akhirnya enakmen berkenaan dibawa ke Dewan Undangan Negeri Kelantan pada tahun 1993 dan Dun Terengganu pada tahun 2000. Manakala Kelantan pula memperkukuhkannya secara mengadakan seminar dan sambutan mengenainya secara tahunan.

Kini setelah lebih dari 20 tahun (dua puluh tahun) PAS memperkenalkan enakmen ini, di samping melaksanakan proses pendidikan mengenai KJS dalam masyarakat, dialog dan sebagainya, maka PAS ingin bergerak setapak lagi dalam proses mendidik masyarakat untuk mengenali hukum-hakam syariat Islam yang menyeluruh. Hasilnya kini suara yang mengeji hukum Islam ini semakin hari menjadi terpencil.

Maka dengan sedikit ruang yang ada ini, Enakmen KJS ini mengalami beberapa pindaan- pindaan memperkemaskannya dengan mengambil kira cabaran dalam perlembagaan dan masyarakat majmuk, tanpa paksaan, dan bagi orang Islam sahaja setelah mengambil kira pandangan para ulama daripada semua mazhab dan sejarah pelaksanaan yang berjaya di sepanjang zaman.

Dalam masa yang sama, apa yang ingin dicadang dan akan dibawa oleh PAS menerusi Private Members Bill nanti pula bukanlah rang undang-undang hudud, tetapi pindaan dalam akta Mahkamah Syariah untuk membuka sedikit ruang bagi membolehkan satu-dua aspek syariah itu dilaksanakan terhadap penganut Islam sahaja.

Kita adalah makhluk yang berilmu, bertamadun dan matang. Maka dengarlah dahulu apa yang ingin dikemukakan. Jangan terus melompat dan bertempik gegak gempita memberikan kritikan tanpa mengetahui hujung pangkalnya.

Firman Allah:

وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ (49) أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (50) المائدة.

(Dan hendaklah kamu melaksanakan kalangan mereka hukum yang telah diturunkan oleh Allah,dan jangan sekali-kali engkau mengikut hawa nafsu mereka (meninggalkan hukum Allah) sehingga engkau meninggalkan sebahagian daripada apa yang telah diturunkan oleh Allah kepadamu. Maka jika sekiranya mereka berpaling (enggan) maka ketahuilah bahawa sesungguhnya Allah hendak mengenakan mereka dengan sebab sebahagian daripada dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya sebahagian daripada manusia itu adalah orang-orang yang jahat). Adakah mereka mahukan hukum jahiliyyah, padahal siapakan lagi yang paling baik hukumnya daripada Allah kepada orang-orang yang percaya dengan yakin). – HARAKAHDAILY 26/3/2015

ABDUL HADI AWANG
PRESIDEN PAS

Sumber : http://m.harakahdaily.net/index.php/kesatuan-fikrah/34700-kanun-jenayah-ambiga-keliru-konsep-kesaksian

SAYA meneliti pandangan Datuk S Ambiga dalam satu wacana mengenai perlaksanaan Kanun Jenayah Syariah di Kelantan yang dilaporkan berkata; “Sebagai bukan Islam, adakah saya takut terhadap hudud? Ya, memang saya takut. Ini adalah kebimbangan saya”.

Kanun Jenayah Syariah Menakutkan Penjenayah Bukannya Mangsa Jenayah

1. Suka saya jelaskan bahawa Kanun Jenayah Syariah hanya menakutkan bagi pelaku jenayah bukannya mangsa jenayah. Jika Datuk Ambiga adalah mangsa, maka Datuk tidak perlu takut dan bimbang kerana keadilan Datuk akan terbela. Yang patut bimbang dan takut ialah penjenayah.

2. Hakikatnya, rakyat Malaysia  di seluruh negara sekarang sedang berhadapan dengan kebimbangan dan ketakutan melampau terhadap pelbagai ancaman jenayah termasuk ancaman pukul. Hal ini berlaku kerana undang-undang jenayah Malaysia sejak merdeka terbukti gagal menangani jenayah. Malah jenayah melibatkan ancaman terhadap nyawa dan jasad semakin meningkat. Sebagai  bekas Presiden Majlis Peguam saya yakin Ambiga lebih menyedari hakikat ini.

3. Kehadiran Kanun Jenayah Syariah II Kelantan adalah untuk menakutkan penjenayah dan memberi keamanan kepada rakyat,  bukan sebaliknya. Berilah peluang kepada rakyat Kelantan sama ada muslim dan bukan muslim merasai nikmat keamanan dengan pelaksanaan Kanun Jenayah Syariah nanti.

Datuk S Ambiga takut dipukul di Kelantan apabila Kanun Jenayah Syariah dilaksanakan?

1. Sebenarnya apabila Kanun ini dilaksanakan ia akan memberi keamanan kepada rakyat. Jenayah akan berkurangan kerana kegerunan terhadap hukuman. Maka insyallah Datuk Ambiga akan lebih selamat apabila ke Kelantan berbanding berada di tempat-tempat lain di seluruh Malaysia.

2. Justeru, Datuk Ambiga sepatutnya melahirkan kebimbangan terhadap kegagalan undang-undang jenayah sekarang berbanding kebimbangan tidak berasas terhadap Kanun Jenayah Syariah II Kelantan yang belum lagi dilaksanakan pun.

3. Yakinlah, sesiapapun yang berada di Kelantan akan merasa selamat selepas Kanun Jenayah ini dilaksanakan. Pertama, kerana penjenayah akan merasa gerun dengan hukuman jenayah yang ditetapkan oleh Islam menyebabkan mereka tidak berani untuk melakukan jenayah. Kedua, jika mereka didapati melakukan jenayah, mereka akan dikenakan hukuman setimpal dengan jenayah yang dilakukan, bukan sekadar menghukum bahkan menyedarkan mereka terhadap kesalahan yang dilakukan.

Mangsa Jenayah Bukan Islam Tidak Mendapat Keadilan?

1. Beliau juga dilaporkan berkata; “Saya tidak setuju jika mengatakan ia tiada berkaitan dengan bukan Islam. Jikalau saya menjadi mangsa di Kelantan kerana dipukul oleh seseorang, apa akan jadi?
“Saya boleh bawa kes itu ke Mahkamah Syariah tetapi keterangan saya kurang daripada orang Islam. Adakah itu adil bagi saya sebagai mangsa?”

2. Perlu saya jelaskan, jika jenayah pukul berlaku terhadap bukan Islam maka bukan Islam selaku mangsa jenayah akan mendapat pembelaan di bawah undang-undang Qisas bukannya Hudud. Mangsa diberi pilihan sama ada mengenakan kecederaan yang sama ke atas penjenayah tersebut atas dasar “Qisas” atau menerima pampasan (diyyat) dengan sejumlah wang ganti rugi. Tidakkah itu satu keadilan? Justeru, apa yang ditakuti Ambiga? Adakah anda berasa selamat di tempat selain daripada Kelantan?

Kekeliruan Ambiga Tentang Konsep Kesaksian ‘Bayyinah’ dan ‘Syahadah’

1. Datuk Ambiga takut keterangan mangsa jenayah tidak diterima kerana mangsa bukan Islam?

Sebenarnya, Kanun Jenayah Shariah Kelantan hendaklah dibaca bersama dengan Enakmen Keterangan Shariah Kelantan 2002. EKSK 2002 tidak melarang bukan Islam menjadi saksi di Mahkamah Shariah bahkan dengan jelas menyebut orang bukan Islam boleh memberi penyaksian dan keterangan atau Bayyinah. Keterangan “Bayyinah” adalah sama sahaja tarafnya sama ada oleh muslim atau bukan muslim. Maka tidak berbangkit isu sebagaimana kata Ambiga “keterangan saya kurang daripada orang Islam. Adakah itu adil bagi saya sebagai mangsa?”

3. Ambiga mungkin keliru tentang konsep keterangan “bayyinah” dan “syahadah” (kesaksian) dalam Kanun Jenayah Syariah Kelantan. Mungkin beliau membayangkan “syahadah” adalah konsep kesaksian biasa yang di amalkan dalam perundangan moden.

4. Mengikut Fiqh Perundangan Islam, “Bayyinah” adalah umum dan “Syahadah” adalah lebih khusus yang termasuk sebahagian definasi Bayyinah.

5. Sebenarnya, “syahadah” ialah satu konsep keterangan dengan menyebut perkataan “Asyhadu”. Ia  diperuntukkan hanya kepada muslim yang adil yang tidak melakukan dosa besar kerana ia melibatkan akujanji. Tujuannya ialah mengukuhkan lagi keterangannya.

6. Dalam undang-undang keterangan Islam di Malaysia seseorang muslim yang menjadi saksi hendaklah memulakan dengan perkataan itu. Ini wujud dalam Enakmen Keterangan Jenayah Shariah Kelantan 2002 dan juga Enakmen Keterangan Jenayah Shariah negeri-negeri seluruh Malaysia.

7. Lafaz “Asyhadu” bukan sahaja tidak diperuntukkan kepada bukan Islam malah ia tidak diterima daripada muslim fasiq kerana ia melibatkan perlakuan dosa tegar.

8. Bagi non Muslim pula tidak ada istilah dosa dan pahala. Justeru, “syahadah” dengan lafaz Asyhadu tidak diperuntukkan bagi mereka.  Tetapi mereka boleh memberi keterangan dan kesaksian di bawah kaedah “bayyinah” tanpa menggunakan istilah perakuan “asyhadu”.

9. Begitu juga kesaksian wanita diambil kira di bawah Bayyinah kategori lain yang tetap diterima oleh Hakim.

10. Kesimpulannya, kalau Datuk Ambiga selaku bukan muslim menjadi mangsa jenayah oleh seorang muslim, bagi menghukum pelaku jenayah tersebut, beliau boleh memberi keterangan dan kesaksian di bawah kategori “Bayyinah”, lain daripada “Syahadah” di Mahkamah Syariah. Konsep Bayyinah sama sahaja sama ada bagi muslim atau bukan muslim.
Boleh rujuk Bab 2 tentang Saksi, perkara 83 ceraian 1 hingga 7 Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah 2002 Kelantan tentang beza Bayyinah dan Syahadah.

Kempen Pindaan Undang-undang di Parlimen

1. Seperkara lagi, saya juga menganggap pandangan beliau supaya PAS meminda undang-undang di Parlimen terlebih dahulu sebelum membawanya ke peringkat negeri menunjukkan beliau secara asasnya bersetuju dengan rang undang-undang persendirian bagi meminda Akta 355 dan menggunapakai Perkara 76A Perlembagaan yang akan dibawa oleh PAS dalam Sidang Dewan Rakyat nanti bagi membuka laluan untuk Kelantan melaksanakan Kanun Jenayah Syariah II.

2. Harapnya beliau akan membantu kempen kepada ahli Parlimen bukan Islam juga untuk menyokongnya.

3. Bezanya, PAS mengambil langkah meluluskan enakmen tersebut di peringkat negeri terlebih dahulu. Ini juga bermakna tindakan PAS ini tidak melanggari lunas-lunas demokrasi dan menggunakan ruang yang dibenarkan oleh perlembagaan negara.

Sekian.

DATUK DR. MOHD KHAIRUDDIN AMAN RAZALI AT-TAKIRI

Ketua Penerangan Dewan Ulamak PAS Pusat
Ahli Parlimen Kuala Nerus
AJK Kerja PAS Pusat

Tarikh: Jumaat 3 April 2015 / 13 Jamadilakhir 1436H

%d bloggers like this: