Tarikh : 25 Februari 2015

Lokasi : Pusat Pendidikan Islam an-Nur Taman Austral Kepayan

KTHM, M89 (1) KTHM, M89 (2) KTHM, M89 (3) KTHM, M89 (4)