Tarikh : 9 & 10 April 2014

Lokasi : Pusat Pendidikan Islam an-Nur, Taman Austral Kepayan

KTHM, M57 (1) KTHM, M57 (2) KTHM, M57 (3) KTHM, M57 (4) KTHM, M57 (5) KTHM, M57 (6) KTHM, M57 (7) KTHM, M57 (8) KTHM, M57 (9)