Tarikh : 23 & 25 Januari 2014

Lokasi : PPI an-Nur Taman Austral

KTHM, M49 (1)KTHM, M49 (2)KTHM, M49 (3)KTHM, M49 (4)KTHM, M49 (5)KTHM, M49 (6)