Tarikh : 24 November 2012

Lokasi : Kian Kok Kota Kinabalu