Daripada Dewan Rakyat Parlimen Malaysia

Pertanyaan Jawab Lisan Dijawab Bertulis Bagi Soalan No 38 pada 11 November 2009 :

Dr. Haji Mohd Hayati bin Othman (Pendang) minta MENTERI KEWANGAN menyatakan jumlah orang-orang Islam yang terlibat sebagai Pengarah syarikat berkaitan arak dan judi di dalam Negara Malaysia.

Jawapan :

Tuan Yang di-Pertua, Untuk makluman Yang Berhormat, terdapat 117 orang Pengarah syarikat berkaitan arak yang beragama Islam dan tiada orang-orang Islam yang terlibat sebagai pengarah syarikat judi di negara ini.

sumber : http://mppas.wordpress.com/

***

Itu 117 orang yang beragama Islam memegang jawatan selaku pengarah syarikat berkaitan arak. Akan datang baik pula ditanya berapa ramai pengarah-pengarah yang taik arak dan judi.

Pengarah sana, pengarah sini, ketua sana, ketua sini, YB sana, YB sini, menteri sana, menteri sini, tapi kaki botol dan kaki judi walaupun bukan pengarah syarikat arak dan judi.

Eh, ada ka?